Łap je i wygrywaj! W dniach 27-28 sierpnia (godz. 14.00-18.00) odpalamy Lure Module przy Galerii Fordon! Złap Pokémona, zrób screena z Galerią w tle i zamieść go na Facebooku w komentarzu pod postem konkursowym. (Wkrótce zamieścimy link do posta). Na pięciu trenerów, dodadzą najwięcej screenów Pokémonów z Galerią w tle, czekają Pokéball Powerbanki! Atrybut trenera w zasięgu ręki :) - wygraj i graj, kiedy chcesz!

Trenerzy, którzy wezmą udział w konkursie, będą mogli także odebrać darmową kawę lub herbatę w kawiarni Black Jack po ogłoszeniu wyników konkursu :). Uwaga! Liczba kaw/herbat ograniczona.

Konkurs trwa od 27 sierpnia od godziny 14:00 do 28 sierpnia do 23:59. Lure Module będzie aktywny w dni konkursowe od 14.00 do 18.00.

Catch’em all :)!

Żeby zawalczyć o Pokéball Powerbank lub odebrać darmową kawę, wystarczy:
1. Polubić profil Galerii Fordon na Facebooku.
2. Umieścić pod postem konkursowym screenshota ze złapanym Pokémonem na tle Galerii Fordon.

Szczegółowy regulamin poniżej.

REGULAMIN KONKURSU: Złap Pokémona przy Galerii Fordon i wygraj powerbank!

Regulamin Konkursu

§1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs specjalny nosi nazwę „Złap Pokemona przy Galerii Fordon i wygraj powerbank!”( dalej „Konkurs”) i jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
3. Organizatorem Konkursu jest Pozytywnie.pl Sp. z o.o. ul. Bukowińska 24A/146, 02-703 Warszawa. NIP: 5213563801, Regon: 142347430. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355206 (dalej jako: ,,Organizator”), działający na zlecenie Numer 9 „Tritax Polska (GP) Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa NIP: 525-242-15-54, Regon: 141355030. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593448, będącej właścicielem nieruchomości Galeria Fordon.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie za pomocą portalu Facebook, na profilu Galerii Fordon znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/galeria.fordon// oraz przy pomocy aplikacji Pokemon GO.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez aplikację Pokemon GO ani portal Facebook

§2. Terminy Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 27.08.2016 o godzinie 14.00 i trwać będzie do dnia 28.08.2016 do godziny 23.59.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłaniania zwycięzców.

§3. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Konkursu,
b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne, współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,
c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu.
d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie profilu Galerii Fordon na Facebooku i zamieszczanie w trakcie trwania konkursu pod postem konkursowym na fanpage’u Galerii Fordon screenshotów z aplikacji Pokemon GO, na których w technologii Augmented Reality widać Pokemona i fragment Galerii Fordon w tle.
3. 5 osób, które zbierze najwięcej polubień pod swoim screenem, otrzyma nagrodę w postaci powerbanku.
4. Osoby, które wypełnią zgodnie z Regulaminem zadanie konkursowe, otrzymają darmową kawę lub herbatę w Cafe Black Jack w Galerii Fordon. Liczba kaw/herbat jest ograniczona.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w poniedziałek 29.08.2016 w komentarzu pod postem konkursowym.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o wysłanie w wiadomości prywatnej imienia i nazwiska, które posłużą do przekazania nagrody.
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres e-mail, w celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Konkursu

§4. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 Nr 0 poz. 1182 z poz. zm.) .) („ustawa o ochronie danych osobowych”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator tj. Pozytywnie.pl sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Dane mogą być powierzone do przetwarzania Zleceniodawcy oraz współpracującej z nim Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. k. (Bydgoszcz, ul. Dolina 35, 85-212).
4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
6. Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
8. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu.
10. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku gdy zamieszczone przez Użytkowania treści w serwisie Facebook będą sprzeczne z prawem lub będą nawoływać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, lub mogą zostać uznane za propagujące przemoc lub za materiały pornograficzne lub materiały obraźliwe wobec inny osób czy grup. Organizator ma także prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Uczestnikowi zamieszczającemu w treści konkursowej materiały reklamowe.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Galeria Fordon, Skarżyńskiego 10, 85-791, Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs Pokemon” – listem poleconym lub pocztą kurierską w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania przesyłki poleconej na Poczcie Polskiej lub przesyłki kurierskiej.
2. Reklamacje zgłoszone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane i nie będzie na nie udzielana odpowiedź.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

§7. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na na profilu Galerii Fordon na Facebooku.
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

Copyright 2010 - 2017 by Galeria Fordon. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: Strony Internetowe REMEDIA